LEARNINGYORUBA:Esi/Idahun fun IKini;Response to Grettingsi(MFKEM )V7.Mo Fe Ko Ede Mi : Esi/Idahun fun IKini - Response to greetings.

LEARNINGYORUBA:Esi/Idahun fun IKini;Response to Greetings(MFKEM )V6


Mo Fe Ko Ede Mi: Esi/Idahun fun IKini.- Response to greetings.

LEARNINGYORUBA: Hello,Welcome,bye(MFKEM)V5.Mo Fe Ko Ede Mi: Hello, Welcome, Goodbye.

LEARNINGYORUBA: Gender greeting Kneeling and Prostrating(MFKEM)V4.
Mo Fe Ko Ede Mi: Gender greeting-Kneeling and Prostrating
identifying the two genders and what they are called in Yoruba 
and how to properly demonstrate greetings in Yoruba.

She o she yin ri? V5: iru obi wo leni? ta lo to yin?.


She o she yin ri?  iru obi wo leni? ta lo to yin?

She o she yin ri? V4: Ayika ile ti egbe.She o she yin ri? Ayika ile ti egbe.

She OShe Yin Ri i?V3:Igbati e hun dagba?


Igbati e hun dagba She OShe Yin Ri i?

AAGB Monthly Popular Post

AAGB All Time Popular Post